نشریه دانشجویی پرتو سیاست (PARTOSIYAS) - واژه نامه اختصاصی