پرتو سیاست نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه تهران محلی برای طرح دیدگاه های دانشجویان و اساتید در رابطه با سیاست است. چارچوب های فعالیت پرتو سیاست مبتنی بر معرفی تاریخچه رشته، آشنایی با اساتید ، معرفی حیطه های مطالعاتی سیاست، ترجمه مقالات برگزیده ی سیاسی ، بررسی تئوریک و تاریخی مسائل داخلی و  بین المللی سیاست ، طرح مسائل صنفی و آموزشی دانشجویان این رشته و انتشار مقالات علمی است. پرتو سیاست در راستای تاثیر گذاری هرچه بیشتر در نظر دارد تا در دراز مدت  بتواند نسبت به حرفه ای تر شدن نشریه اقدام کرده  و با استفاده از مقالات اساتید و دانشجویان ایرانی و خارجی به بازنمایی سیاست فراتر از چارچوب های ملی بپردازد. در صورت تمایل به همکاری می توانید با عضویت در سایت نشریه نسبت به ارسال مقالات خود اقدام کنید.

هیأت تحریریه پرتو سیاست

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه