اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد امین اربابی

سیاست مدیر مسئول

m.arbabi11ogmail.com

سردبیر

عاطفه عراقی

اندیشه سیاسی سردبیر

politicselmigmail.com

اعضای هیات تحریریه

رضا عباسی

علوم سیاسی_مسائل ایران دانشجوی دکترای علوم سیاسی

rabbasiut.ac.ir
09173789215

محمد مهدی دهدار

جامعه شناسی سیاسی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی

mm.dehdaryahoo.com
091737337916