درباره نشریه

درباره ی پرتو سیاست

پرتو سیاست نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه تهران محلی برای طرح دیدگاه های دانشجویان و اساتید در رابطه با سیاست است. چارچوب های فعالیت پرتو سیاست مبتنی بر معرفی تاریخچه رشته، آشنایی با اساتید ، معرفی حیطه های مطالعاتی سیاست، ترجمه مقالات برگزیده ی سیاسی ، بررسی تئوریک و تاریخی مسائل داخلی و  بین المللی سیاست ، طرح مسائل صنفی و آموزشی دانشجویان این رشته و انتشار مقالات علمی است. پرتو سیاست در راستای تاثیر گذاری هرچه بیشتر در نظر دارد تا در دراز مدت  بتواند نسبت به حرفه ای تر شدن نشریه اقدام کرده  و با استفاده از مقالات اساتید و دانشجویان ایرانی و خارجی به بازنمایی سیاست فراتر از چارچوب های ملی بپردازد. در همین راستا وب سایت پرتو سیاست راه اندازی گردیده تا پلی  میان مخاطبان ،هیأت تحریریه و نویسندگان باشد.