پرتو سیاست ، نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار97 دوره ی دوم شماره اول

چکیده

سخن سردبیر (عاطفه عراقی) 2
گفتگو:
برای توسعه دموکراتیک ایران می خواهم نقش لولا داشته باشم نه دیوار( مصاحبه با دکترحسین سیف زاده) 3
بخش اعظم پیشرفت آکادمیک در غرب دلیل اخلاقی دارد (مصاحبه با دکتر مهدی فدایی مهربانی)7
اندیشه و جامعه شناسی سیاسی:
آزادی در قید قیود(عاطفه عراقی)12
منطق اندیشیدن سیاسی در ایران باستان (محمدعلی هوشین) 14
گوشهای ناآرام (محمدرضا قاسمی )16
وضعیت دانش زبانی در نظام دانشگاهی در اروپا(سعید ماخانی) 17
اکسی توسین و آدام اسمیت (علی ملک محمدی)18
تغییر کوچک: چرا انقلاب توییت نخواهد شد؟ ( مالکوم گلدول ترجمه امیرمحمد کمالو)20
ایران:
تأملی در باب پیش بینی پذیر بودن ناآرامیهای دی ماه (محمدمهدی دهدار)28
کانون سیاسیون کشورگامی در جهت تشکیل انجمن صنفی علوم سیاسی ( فرزین رحیمی زنوز)33
افسانه پیل و پراید یا بحران گفت و گو زدگی (مهدی نیک صفت مطلق) 35
جهان:
هویت گمگشته: تحلیلی بر چگونگی شکل گیری و فروپاشی داعش(روزبه فراهانی) 38
مفهوم امنیت (عباس الهی)40
داستان جدایی دو کره (نگار رضایی)42
مسئله امنیت رژیم اسرائیل در خاورمیانه (محمدعلی یوسف نژاد)46