پرتو سیاست ، نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار96 شماره اول

شناسنامه علمی شماره

چکیده

سخن سردبیر 2
گفتگو:
بهترین خاطره ی من کلاس های دکتر عنایت بود 3
بازتاب تحولات اجتماعی و سیاسی بر فعالیت انجمن های دانشجوئی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی 1313_1341 8
اندیشه:
تولد داعش 12
درباره ی هانری کربن و درک و دریافت او از ایده ی ایران 14
پرونده:
جایی که خدا هم هست همه چیز مجاز است 19
روشنفکران دینی باید در گفتمان خود تجدیدنظر کنند 21
طباطبایی و روشنفکری دینی 24
ایران:
مسئله ی وجاهت و ضرورت اندیشیدن به فردای پس از انتخابات 26
شهروند به مثابه حزب 27
نقش مردم در تعیین حاکم اسلامی در اندیشه ی آیت الله خامنه ای 31
جهان:
حوزه ی انرزی ایالات متحده و سیاست های ترامپ 34
ترجمه: گسترش پوپولیسم 36